OWF Haarlemmermeer
             Focus 2019: Het volgen van de NO2, NH3 en PO4 Ontwikkelingen in de Toolenburgerplas en de Haarlemmermeerse Bosplas.
Home
Versie: 3.3  December 2018
2018 loopt bijna ten einde. Na jaren de wekelijkse metingen te hebben uitgevoerd en gedocumenteerd geeft 2018 een verontrustend beeld op het gebied van de fosfaathuishouding (gezamenlijke PO4). In 2018 is er een flinke verhoging van fosfaten waar te nemen t.o.v. de waardes gemeten in de periode 2010 t/m 2017. Voor de Toolenburgerplas was het meerjaren gemiddelde 0,131 mg/L; over 2018 is dit 1,054 mg/L. Voor de Haarlemmermeerse Bosplas was het meerjaren gemiddelde 0,157 mg/L; over 2018 was dit 1,272 mg/L. Wat hier de oorzaak van is, valt nog niet te achterhalen maar is wel een gegronde reden om nader in te zoemen op de volgende componenten: - Ammonia (NH3) Ammonia (ook wel: ammoniumhydroxide of salmiakgeest genaamd) is een oplossing van het gas ammoniak in water. In symbolen: NH3(aq). - Nitriet (NO2) Nitriet is een tussenstap in de omzetting van ammonia (NH3) tot nitraat (NO3) door de nitrosomonas bacteriën. Nitrobacter bacteriën zetten vervolgens het nitriet om in nitraat. Oorzaken van nitrietvorming. Nitriet komt van nature in het water voor door natuurlijke ontbindingsprocessen van dood organisch materiaal zoals bladval, afgestorven plantendelen etc. De aanwezigheid van nitriet in het water kan ook wijzen op organische vervuiling, gewoonlijk afkomstig van de ammonia in urine en/of uitwerpselen; mogelijk afkomstig van uitspoeling van dierlijke of kunstmatige meststoffen. Bij een zeer uitgebreide populatie aan watervogels en/vissen kan ook overmatige nitrietvorming optreden. - Fosfaat (gezamenlijke PO4) Fosfaat (PO4) is de vorm waarin fosfor het meest in verbindingen voorkomt. Fosfaten zijn zuurresten van fosforzuur (H3PO4). Fosfaatverbindingen vormen samen met anorganische nitraten het belangrijkste bestanddeel van (kunst)mest. Wanneer er te veel van beide in het oppervlaktewater terechtkomt, leidt dit tot zuurstoftekort. Fosfaat bevordert in water, samen met andere elementen, de groei van algen, die daardoor soms zeer uitbundig kan zijn. Na het afsterven van de algen is zuurstof nodig om deze af te breken en biomassa weer om te zetten in kooldioxide en water. Zuurstof lost echter niet snel op in water, zodat in het water vervolgens een zuurstoftekort ontstaat. Vaak zijn fosfaat gerelateerde effecten pas op zee, in de kustwateren, te bemerken, omdat daar een geringere stroom is dan in de rivieren. In plassen is ook nagenoeg geen stroming. Groei van algen kan ook leiden tot uitbreiding van vissoorten. Sommige visserijbiologen hebben zich om die reden verzet tegen het beperken van fosfaatuitstoot Inmiddels zijn er nog nauwkeuriger meetmiddelen ter beschikking gekomen en inmiddels in het bezit van “Onderwaterfauna Haarlemmermeer” Na de vertrouwde teststrookjes en daarna de JBL testkit middels kleurindicatie worden de komende metingen steeds nauwkeuriger met de Colorimeters volgens internationale standaard methodes. Wij hopen, dat de verzamelde data over 2019 meer inzage geeft in de chemische huishouding van het water van Toolenburgerplas en de Haarlemmermeerse Bosplas.
Bron: Wikipedia