© Onderwaterfauna.2020 versie 4.1
Onderwaterfauna Haarlemmermeer (OWFH)
Focus 2020 In 2011 is er een begin gemaakt met het wekelijks nemen van watermonsters. Deze watermonsters werden geanalyseerd met de middelen die toen voor handen waren. Er is begonnen met Tetra test vloeistoffen die medio 2014 werden vervangen door JBL druppel testen. Inmiddels zijn er betere en nauwkeurige test methodes beschikbaar gekomen. Januari 2019 is er begonnen met het analyseren met Hanna Calorimeters. In 2019 werd er ervaring op gedaan met deze meetmethodes. De chemische analyse laat zien, dat wekelijks een analyse maken weinig zin heeft. Reden om vanaf 2020 op een andere manier te werken. Ook zijn de berekeningen van de BOD waardes en waterkwaliteit verbeterd en zijn er nieuwe berekeningen bijgekomen. Vanaf 2020 wordt er wekelijks gemeten en in de even weken ook een chemische analyse gedaan. De focus blijft op de wisselende chemische samenstelling, te weten: - Ammonia (NH3aq) Ammonia (ook wel: ammoniumhydroxide of salmiakgeest genaamd) is een oplossing van het gas ammoniak in water. In symbolen: NH3(aq). Dit wordt ook - Stikstof bepaling in het Ammonia gehalte (NH3aq) Hoewel dit géén wetenschappelijke status heeft, is het wel interessant om hier verder op in te zoemen. In deze berekening gaan wij er van uit dat NH3aq voor 28% uit stikstof (N2) bestaat. (Nadere info over het N2 percentage is welkom). Deze waarde zal een benadering geven van de werkelijkheid het exacte N2 gehalte in NH3aq heb ik niet kunnen vinden. Ook hier gaan wij mee rekenen om een inzicht van de stikstof huishouding in het oppervlaktewater te krijgen. - Nitriet (NO2) Nitriet is een tussenstap in de omzetting van ammonia (NH3) tot nitraat (NO3) door de nitrosomonas bacteriën. Nitrobacter bacteriën zetten vervolgens het nitriet om in nitraat. Oorzaken van nitrietvorming. Nitriet komt van nature in het water voor door natuurlijke ontbindingsprocessen van dood organisch materiaal zoals bladval, afgestorven plantendelen etc. De aanwezigheid van nitriet in het water kan ook wijzen op organische vervuiling, gewoonlijk afkomstig van de ammonia in urine en/of uitwerpselen; mogelijk afkomstig van uitspoeling van dierlijke of kunstmatige meststoffen. Bij een zeer uitgebreide populatie aan watervogels en/vissen kan ook overmatige nitrietvorming optreden. - Nitraat (NO3) Hoewel nitraat (NO3) niet giftig is, blokkeert het bij hoge concentraties de groei van vissen en planten en veroorzaakt de ongewenste verspreiding van algen in meren en plassen. Nitraat wordt alleen onder anaerobe omstandigheden (d.w.z. zonder zuurstof) door bacteriën afgebroken. Dit proces vindt onder andere plaats in de bodemgrond van een meren en plassen. - Nitrificatie index [berekend: (NO2+NO3) - NH3] Uit het bovenstaande schema volgt een berekening Nitrificatie index. Hoewel dit géén wetenschappelijke status heeft, geeft dit wel een inzicht over het Nitrificatie proces wat er op de bodem en in het oppervlakte water afspeelt. - Fosfaat (gezamenlijke PO4) Fosfaat (PO4) is de vorm waarin fosfor het meest in verbindingen voorkomt. Fosfaten zijn zuurresten van fosforzuur (H3PO4). Fosfaatverbindingen vormen samen met anorganische nitraten het belangrijkste bestanddeel van (kunst)mest. Wanneer er te veel van beide in het oppervlaktewater terechtkomt, leidt dit tot zuurstoftekort. Fosfaat bevordert in water, samen met andere elementen, de groei van algen, die daardoor soms zeer uitbundig kan zijn. Na het afsterven van de algen is zuurstof nodig om deze af te breken en biomassa weer om te zetten in kooldioxide (CO2- ) en water. Zuurstof lost echter niet snel op in water, zodat in het water vervolgens een zuurstoftekort ontstaat. Vaak zijn fosfaat gerelateerde effecten pas op zee, in de kustwateren, te bemerken, omdat daar een geringere stroom is dan in de rivieren. In plassen is ook nagenoeg geen stroming. Groei van algen kan ook leiden tot uitbreiding van vissoorten. Sommige visserijbiologen hebben zich om die reden verzet tegen het beperken van fosfaatuitstoot. Wij hopen, dat de verzamelde data over 2020 meer inzage geeft in de chemische huishouding van het water van Toolenburgerplas en de Haarlemmermeerse Bosplas.
Home Home